مشاوره -دستور العمل مربوط به موتور خانه تأسیسات


6-دستور العمل مربوط به موتور خانه تأسیسات

1-6-در نظر گرفتن در فلزی و آستانه زیر در برای موتورخانه.

2-6-در نظر گفتن تهویه به تناسب حجم موتورخانه.

3-6-کلیه دیگ های تحت فشار دارای سوپاپ اطمینان باشند.

4-6-سیم کشی های برق بصورت توکار یا از داخل لوله مخصوص عبور نمایند.

5-6-روشنائی ها از نوع مخصوص حفاظ دار باشند.

6-6- موتورخانه تأسیسات به تجهیزات ایمنی و آتش نشانی زیر نظر کارشناس مجهز گردند.

7-6- مجهز به کف شوی باشد.

8-6- حداقل 3/1 فضای موتورخانه بصورت فضای پرت منظور شود.گرمایش برودت پارس
09194782491
02166233275

منبع این نوشته : منبع
موتورخانه ,تأسیسات ,خانه تأسیسات ,موتور خانه ,العمل مربوط ,دستور العمل ,دستور العمل مربوط