طراحی سیستم اعلام حریق

 از ابتدای تاریخ شکل گیری علم حریق کارشنا سان این علم به این نکته پی بردند که جهت اطفاء حریق موثر و جلوگیری از گسترش حریق نیاز به کشف حریق در مراحل ابتدایی میباشد در نتیجه نصب سیستم اعلام حریق مناسب در تمامی ساختمان ها منجر به کشف حریق در مراحل ابتدایی شده و این امر موجب کاهش پیامدهای حریق در ساختمان میشود. از جمله این پیامد ها صدماتی است که حریق میتواند به دارایی و مال انسان ها وارد کند


منبع این نوشته : منبع
حریق ,اعلام حریق ,سیستم اعلام ,مراحل ابتدایی