سیستم اعلام حریقnfpa

یاد آوری این نکته به تمامی افرادی که در صنعت حریق فعال میباشند ضروری است که هدف عمده اعلام حریق حفاظت از جان انسان ها میباشد . سیستم اعلام حریقی که مطابق با استاندارد طراحی و نصب شده است پتانسیل حفاظت از جان انسان ها را دارد و سیستمی که بدون در نظر گرفتن مطالبات استاندارد نصب شود, توانایی بر آورد کردن هدف سیستم اعلام حریق, که حفاظت از جان انسان هاست را نخواهد داشت. سیستم اعلام حریق یکی از المانهای مبارزه با حریق در ساختمان میباشد که نقش بسیار مهمی در پروسه حریق ایفا میکند. 


منبع این نوشته : منبع
حریق ,اعلام ,سیستم ,حفاظت ,انسان ,سیستم اعلام ,اعلام حریق